Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují blíže práva a povinnosti z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím pro nákup zboží v tomto internetovém obchodě na adrese www.apatykaastral.cz (dále též jen „e-shop“).

Provozovatelem internetového obchodu je

ASTRÁL spol. s r.o., Hlaváčkova 93/15, 150 00  Praha 5

IČO: 60473584, DIČ: CZ604173584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26215.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Kupující, objednávka, kupní smlouva

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícícm provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.apatykaastral.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícícho, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Veškerá prezentace zboží uvedená na našich stránkách je informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Obrázky produktů uvedené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní a informace o výrobcích jsou průběžně aktualizovány. Proto doporučujeme vždy přečíst etiketu na konkrétním výrobku. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.apatykaastral.cz nebo prostřednictvím emailu, či telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím. Za uzavření vlastní Kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající (provozovatel tohoto internetového obchodu) potvrdí objednávku kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 8. Kupující bere na vědomí, že objednávku lze uzavřít pouze s osobou starší 18 let. Potvrzení objednávky provede následně prodávající zprávou zaslanou na mailovou adresu, kterou kupující při své objednávce uvede. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující jakékoliv nesrovnalosti, je povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, veškeré následky jsou k jeho tíži.

Cena zboží, platební podmínky

 1. Ceny zboží na www.apatykaastral.cz jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Kupující akceptuje nabízenou cenu zasláním své objednávky.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Konkrétní částky za dopravu uvidíte při výběru dopravce v objednávce. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech , kdy je zboží doručováno v rámci České republiky nebo na Slovensko.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • v hotovosti při osobním převzetí v provozovně prodávajícího na adrese: Apatyka ASTRÁL, Ostrovského 2, 150 00  Praha 5
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bankovním převodem – zboží je odesláno po připsání peněz na účet společnosti. Číslo účtu bude kupujícímu sděleno emailem po odeslání jeho objednávky.

4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující  objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží, které kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, o způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Dále vyplní své osobní údaje a dodací adresu.
 2. Před zasláním závazné objednávky může kupující objednávku zkontrolovvat a změnit již vyplněné údaje. Závaznou objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz „Dokončit objednávku“. Údaje uvedenév  objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky. Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu, že objednávku obdržel, a to na emailovou adresu, kterou kupující v objednávce uvedl.

Přeprava a dodání zboží

 1. U objednaného zboží, které je u prodávajícího skladem, probíhá expedice při zaslání na dobírku zpravidle následující pracovní den po obdržení objednávky, v případě volby platby předem odchází zboží po obdržení platby na účet.
 2. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.
 3. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli ve lhůtě 4 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo v případě, že nelze tento termín dodržet, bude o tom objednavatel v tomto termínu informován.
 4. Kupující má možnost volby z následujících způsobů dodání/přepravy:
 • osobní odběr – je možný v rámci otevírací doby prodejny Apatyky ASTRÁL, Ostrovského 2, Praha 5. O vychystání objednávky Vás budeme informovat buď telefonicky, nebo emailem. Až poté se dostavte pro nachystanou objednávku do prodejny. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 7 dnů od jeho nachystání prodávajícím k odběru, bude objednávka automaticky stornována.
 • DPD v rámci České republiky. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. DPD Vás bude kontaktovat formou SMS ještě před vlastním doručením zásilky, kdy Vám sdělí pravděpodobný termín dodání. Nabídnuto Vám bude též přesunutí doručení na jiný termín, jiné místo dodání. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den.
 • Česká pošta s.p. v rámci České republiky.
 • Slovenská pošta š.p. v rámci Slovenska.
 • Zásilkovna v rámci České i Slovenské republiky. Zásilka Vám bude doručena nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání na provozovnu zásilkovny, kterou si zvolíte v objednávce. O přijetí zásilky Zásilkovnou i jejím doručení na výdejní místo budete informováni ze strany Zásilkovny. Na vyzvednutí zásilky máte následně 7 dní. Limit pro váhu zásilky je ze strany Zásilkovny stanoven na 5 kg.
 • Zásilkovna v rámci České i Slovenské republiky – doručení přímo na zadanou adresu, ať už domů, nebo třeba do práce. O dni a čase doručování budete předem informováni.

5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s   opakovaným doručováním zboží.

6.  Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

7. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí od přepravce – zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat stav obsahu zásilky. V případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky způsobené při přepravě a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Toto odstoupení je kupující povinen uplatnit ve stanovené lhůtě písemně buď na adresu sídla společnosti, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 2. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále není možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vztahuje se zejména na doplňky stravy.
 3. Zboží se vrací kompletní a nepoškozené a především tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Za poškození vráceného zboží během přepravy zpět k prodejci, způsobené například nevhodným zabalením nebo volbou přepravy, nenese prodejce odpovědnost a tuto škodu řeší odesílatel s jím zvoleným přepravcem. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet, který kupující uvede. Prodávající není provinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží rátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě osobního vrácení zboží v provozovně prodávajícího bude kupujícímu vyplacena částka v hotovosti.

Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z kupní smlouvy, je oprávněn odstoupit. Jedná se to v těchto případech:

 • zboží není momentálně dlouhodobě skladem
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
 • prodávající je postižen nenadálou událostí, např. živelní katastrofou
 • kupující neuhradil kupní cenu za objednané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti

O případném odstoupení a jeho důvodech prodávající kupujícího vyrozumí, například mailovou zprávou, nebo telefonicky. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu předem uhrazené peněžní prostředky, a to ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Uživatelký účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží téže bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 3. Přístup k uživatelskéhu účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů ve vztahu k objednávce je řešena v souladu s nařízení GDPR.
 2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu s tímto nařízením za účelem plnění předmětu kupní smlouvy.
 3. Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech potřebných osobním údajů potřebných pro bezproblémové doručení zásílky třetím osobám zajišťující pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu.
 4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Ostatní ustanovení

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

 3. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele může se té ž obrátit na věcně příslušný živnostenský úřad ve věcech působnosti dle zákona č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona, nebo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci ve věcech v působnosti zejména zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích, a zákona č. 146/2002 Sb. o státní zemědělské a potravinářské inspekci.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Na platby typu dobírka či bankovním převodem se toto ustanovení nevztahuje.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailu: info@apatykaastral.cz nebo telefonu 602 511 766.
 7. Tyto obchodní podmínky platí od 1.9.2018.
  Cart